Mērogošanas pētījums mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu ieguvei dziļuma un virsmas kultivācijas procesos

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi”

Sadarbības partneri

Vadošais partneris – SIA Bioefekts

Sadarbības partneris – Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Projekta mērķis

Izpētīt komerciāli pieprasīto Trichoderma un Bacillus ģinšu mikroorganismu dziļuma un virsmas kultivēšanas mērogošanas un tai pakārtoto procesu parametrus mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu iegūšanai  starpdisciplināra, ar saimniecisko darbību saistīta, rūpnieciskās sadarbības pētījuma ietvaros, bioloģijas zinātnes un rūpnieciskās biotehnoloģijas jomā, kā arī veicināt iegūto zināšanu izplatīšanu.

Projekta galvenās darbības: 1) Kultivācijas procesu modelēšana, 2) Kultivācijas procesu mērogošanas pētījums, 3) Kultūras izdalīšana, 4) Preparātu kvalitātes novērtēšana un 5) Rezultātu izplatīšana un tehnoloģiju pārnese.

Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 568 840.69 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 71.84 % apmērā – 408 653.01 EUR.

Projekta īstenošanas gaita

30.04.2023. – Progresa parskats par 2023.gada aprīli

31.03.2023. – 12.ceturkšņa progress (1.01.2023.-31.03.2023.)

31.12.2022. – 11.ceturkšņa progress (1.11.2022.- 31.12.2022.)

30.09.2022. – 10.ceturkšņa progress (1.07.2022. – 30.09.2022.)

30.06.2022. – 9.ceturkšņa progress (1.04.-30.06.2022.)

31.03.2022. – 8.ceturkšņa progress (1.01. – 31.03.2022.)

31.12.2021. – 7.ceturkšņa progress (1.10.-31.12.2021.)

30.09.2021. – 6.ceturkšņa progress (1.07.-30.09.2021.)

21.06.2021. – 5.ceturkšņa proress (1.04.2021.-30.06.2021.)

31.03.2021. – 4.ceturkšņa progress (1.02.2021. – 30.03.2021.).

1.02.2021. – 3.ceturkšņa progress (1.11.2020. – 31.01.2021.)

31.10.2020. – 2. ceturkšņa progress (01.08.-31.10.2020.)

31.07.2020. – 1. ceturkšņa progress (01.05.-31.07.2020.)

01.05.2020. – Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pētniecības projekta sadaļa Bioefekts mājas lapā.

Projekta vadītājs

Dr.sc.biol. Vizma Nikolajeva, e-pasts: vizma.nikolajeva@lu.lv

Projekta izpildes laiks: no 01.05.2020. līdz 30.04.2023.

Projekta tips ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs 1.1.1.1/19/A/150