1. Interneta vietnes www.bioefekts.lv vispārīgie lietošanas noteikumi
  1. Pirms lietojiet interneta vietni www.bioefekts.lv (turpmāk – Interneta vietne), rūpīgi izlasiet Interneta vietnes vispārīgos lietošanas noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, piegādes noteikumus, preču atgriešanas noteikumus, Sīkdatņu politiku un citus nosacījumus, kuru izklāsts ir atrodams Interneta vietnē (turpmāk viss kopā saukts – Noteikumi).
  2. Ar Interneta vietni tiek saprasta © Media Guru izveidotā interneta vietne ar adresi https://www.bioefekts.lv/, ar visu tajā ievietoto informāciju, kas ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BIOEFEKTS”, vienotais reģistrācijas numurs 40103110309, juridiskā adrese: Līvzemes iela 30, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169, e-pasts: info@bioefekts.lv (turpmāk – Sabiedrība) īpašums.
  3. Sabiedrība nodrošina Interneta vietnē pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus atbilstoši Noteikumiem.
  4. Apmeklējot vai autorizējoties Interneta vietnē, vai izmantojot tajā ievietoto informāciju par precēm, Jūs aplieciniet, ka esat izlasījuši Noteikumus, saprotiet tos un piekrītiet tos ievērot.
  5. Gadījumā, ja nepiekrītat Noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot Interneta vietni, kā arī neiegādāties Interneta vietnē piedāvātās preces.
  6. Interneta vietnes saturs un Noteikumi jebkurā brīdī var tikt vienpusēji mainīti un izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Interneta vietnē. Sabiedrība Interneta vietnē norāda jaunāko izmaiņu veikšanas datumu.
  7. Ar brīdi, kad sākat lietot Interneta vietni vai veicat jebkādas aktivitātes, tiek uzskatīts, ka esat iepazinies ar Noteikumiem un Sīkdatņu politiku un ievērosiet tos.
  8. Ja patērētājs, izmantojot Interneta vietni, iegādājas Sabiedrības ražotos bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus un citus mikrobioloģiskos preparātus dārzkopības un lauksaimniecības vajadzībām (turpmāk – Preces), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un tam piemērojami LR tiesību normas, kas regulē Distances līgumu, tajā skaitā, bet ne tikai, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.
  9. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Interneta vietnē (turpmāk – Pircējs), nav tiesībspējas vai rīcībspējas, par Preču pasūtījumu un apmaksu ir atbildīgs šīs personas likumiskais pārstāvis (piemēram, vecāki, aizgādņi). Šādā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa netiek atmaksāta.
  10. Gadījumos, ja ir neskaidrības par Interneta vietnē ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar Sabiedrības personālu, izmantojot kādu no kontaktinformācijā norādītajiem saziņas veidiem.
 2. Privātums
  1. Sabiedrība aizsargā fizisko personu pamat tiesības un brīvības, tajā skaitā, bet ne tikai, privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada     27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
  2. Sabiedrība Jūsu personas datus apstrādā dažādos veidos un vairākiem mērķiem atbilstoši Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4. punkta noteikumiem atkarībā no tā, vai esat nereģistrēts lietotājs (4.1. punkts), reģistrēts lietotājs (4.2. punkts), sniedziet atsauksmi par Preci (4.3. punkts) vai esat pieteicies jaunumu saņemšanai (4.4. punkts).
  3. Fizisko personas datu apstrāde, kas saistīta ar sīkdatņu izmantošanu pieejama Sabiedrības Sīkdatņu politikā.
  4. Sabiedrība var apstrādāt Jūsu personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un Preces.
  5. Sabiedrība neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, ko esat sniedzis Interneta vietnē, bez tiesiska pamata. Tikai normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos Sabiedrības pienākums ir izpaust tās rīcībā nodotos fizisko personu datus.
  6. Sabiedrība savu iespēju robežās nodrošina visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.
 3. Vispārīgās tiesības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību
  1. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Jums ir tiesības:
   1. pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
   2. pieprasīt dzēst vai labot savus personas datus, ciktāl tas ir iespējams;
   3. pieprasīt ierobežot vai iebilst pret savu personas datu apstrādi;
   4. pieprasīt pārnest savus personas datus, ciktāl tas ir iespējams;
   5. jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
   6. iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē;
   7. sazināties ar Sabiedrību, lai iegūtu papildus informāciju par savu personas datu apstrādi.
  2. Lai realizētu Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 3. punkta apakšpunktos norādītās tiesības sazinieties ar:
   1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BIOEFEKTS”, vienotais reģistrācijas numurs 40103110309, rakstot e-pastu: info@bioefekts.lv vai juridiskā adrese: Līvzemes iela 30, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169, tālruņa numurs +371 27774433.
   2. Datu aizsardzības inspekciju, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv.
 4. Personas datu apstrāde un nolūks
  1. Nereģistrēts Interneta vietnes lietotājs.
   1.  Lietotāja personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt Distances līgumu. Līdz ar to Sabiedrībai ir nepieciešams saņemt un apstrādāt pasūtījuma veidlapā norādītos personas datus. Gadījumā, ja personas dati netiks sniegti, tad Sabiedrībai nebūs iespēja noslēgt Distances līgumu.
   2. Līdz ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tajā skaitā, visa saziņa ar Lietotāju tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ir noslēgts un izpildīts. Sabiedrība šo informāciju saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.
   3. Lietotāja personas datus, kas saistīti ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi apstrādā:
    1. Sabiedrība;
    2. trešās personas, kas nodrošina Preču pirkuma piegādi;
    3. trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus;
    4. trešās personas, kas nodrošina maksājumu platformas;
    5. trešās personas, kas nodrošina Sabiedrības grāmatvedības pakalpojumus.
   4. Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.1.3. punkta apakšpunktos norādītajām trešajām personām tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.
   5. Lietotāja personas dati Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.1. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies LR normatīvajos aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.
   6. Sabiedrība apkopo un saglabā informāciju par pirkumu vēsturi ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus un Preču klāstu, balstoties uz Sabiedrības leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un preču kvalitāti.
   7. Komerciālo paziņojumu saņemšana nereģistrētiem lietotājiem.
    1. Gadījumā, ja Lietotājs, veicot pasūtījumu, piesakās komerciālu paziņojumu (akcijas, īpašie piedāvājumi, tematiskie semināri) saņemšanai, tiek vienlaicīgi sniegta piekrišana Sabiedrībai veikt Lietotāja personas datu apstrādi, kas norādīti pasūtījuma veidlapā, kā arī Lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi.
    2. Sabiedrība apstrādā Lietotāja personas datus, lai nosūtītu Lietotājam aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus. Sabiedrība veic profilēšanu, apkopojot informāciju par Lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi, lai analizētu, kādas Preces un pakalpojumi varētu interesēt Lietotāju, un nosūtītu Lietotājam piemērota satura komerciālu paziņojumu.
    3. Lietotāja personas datus, kas saistīti ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu apstrādā:
     1. Sabiedrība;
     2. trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas;
    4. Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.1.7.3. punkta apakšpunktos norādītajām trešajām personām tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.
    5. Lietotāja personas dati Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.1.7. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Lietotājs atsauc savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu.
    6. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu tiklīdz tiek apstrādāts Lietotāja pieprasījums. Lietotāja pieprasījuma apstrādes ilgums ir trīs līdz piecas darba dienas.
  2. Reģistrēts Interneta vietnes lietotājs
   1. Interneta vietnes lietotāja konta izveide
    1. Reģistrējoties Interneta vietnē un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – Konts, Lietotāja personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar Sabiedrību par Konta, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Distances līguma noslēgšanai, izveidi un uzturēšanu.
    2. Izveidojot Kontu, Lietotājs apliecina, ka ir informēts par to, ka viņa ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu, tajā skaitā, lai izveidotu un saglabātu Klienta vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, un nosūtītu Lietotājam ar Distances līguma izpildi saistītu informāciju, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma precizējumus.
   2. Sabiedrībai ir nepieciešams saņemt un apstrādāt Konta Lietotāja personas datus, lai varētu noslēgt Distances līgumu, izmantojot Kontu kā saziņas kanālu. Gadījumā, ja Lietotājs nesniegs Konta reģistrācijas veidlapā norādītos personas datus, nebūs iespējama Konta izveide un Distances līguma noslēgšana.
   3. Konta Lietotāja vēlmju sarakstā un iepirkumu vēsturē iekļautā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un Preču klāstu, balstoties uz Sabiedrības leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un Preču kvalitāti.
   4. Kontā iekļautā informācija par noslēgtajiem Distances līgumiem (iegādātajām Precēm), tajā skaitā, visas saziņa starp Lietotāju un Sabiedrību, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums tika noslēgts un izpildīts. Sabiedrība informāciju saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā un normatīvajos aktos uzliktā pienākuma saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.
   5. Lietotāja personas dati, kas saistīti ar Konta izveidi un uzturēšanu un Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā:
    1. Sabiedrība;
    2. trešās personas, kas nodrošina Preču piegādi;
    3. trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus;
    4. trešās personas, kas nodrošina maksājumu platformas;
    5. trešās personas, kas nodrošina Sabiedrības grāmatvedības pakalpojumus.
   6. Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.2.5. punkta apakšpunktos norādītajām trešajām personām tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.
   7. Lietotāja personas dati Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.2. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Lietotājs dzēš Kontu, vai līdz iestāsies LR normatīvajos aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.
   8. Komerciālo paziņojumu saņemšana reģistrētiem lietotājiem.
    1. Gadījumā, ja Lietotājs, piesakās komerciālu paziņojumu (akcijas, īpašie piedāvājumi, tematiskie semināri) saņemšanai, tiek vienlaicīgi sniegta piekrišana Sabiedrībai veikt Lietotāja personas datu apstrādi, kas norādīti reģistrācijas un pasūtījuma veidlapā, tajā skaitā, Lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi.
    2. Sabiedrība apstrādā Lietotāja personas datus, lai nosūtītu Lietotājam aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus. Sabiedrība veic profilēšanu, apkopojot informāciju par Lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi, lai analizētu, kādas Preces un pakalpojumi varētu interesēt Lietotāju, un nosūtītu Lietotājam piemērota satura komerciālu paziņojumu.
    3. Lietotāja personas datus, kas saistīti ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu apstrādā:
     1. Sabiedrība;
     2. trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas;
    4. Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.2.8.3. punkta apakšpunktos norādītajām trešajām personām tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.
    5. Lietotāja personas dati Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.2.5.1. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Lietotājs atsauc savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu.
    6. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu tiklīdz tiek apstrādāts Lietotāja pieprasījums. Lietotāja pieprasījuma apstrādes ilgums ir trīs līdz piecas darba dienas.
  3. Atsauksme par Preci
   1. Atstājot atsauksmi par Precei, Lietotājs piekrīt, ka viņa vārds, e-pasts un Precei piešķirtais novērtējums un atsauksme tiek publicēta Interneta vietnē.
   2. Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.3.1. punktā minētie personas dati tiek apstrādāti ar mērķi publicēt atsauksmi Interneta vietnē un uzlabot Sabiedrības sniegto pakalpojumu un Preču kvalitāti. Interneta vietnē publicētās atsauksmes tiek dzēstas tikai gadījumā, ja konkrētā Prece vairs netiek piedāvāta.
   3. Sabiedrība nepieciešamības gadījumā var elektroniski sazināties ar Lietotāju, lai atrisinātu problēmas saistībā ar pakalpojumu vai Preci, par ko Lietotājs atstājis atsauksmi. Pēc sazināšanās ar Lietotāju Sabiedrība neturpinās izmantot Lietotāja e-pasta adresi saistībā ar atstāto atsauksmi.
   4. Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.3.1. punktā norādītos personas datus apstrādā tikai Sabiedrība un trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus.
  4. Sabiedrības jaunumu saņemšanas iespējas
   1. Izdarot atzīmi saņemt Sabiedrības jaunumus e-pastā, Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi var nosūtīt dažāda veida komerciālus paziņojumus.
   2. Lietotāja personas datus, kas saistīti ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu apstrādā Sabiedrība un trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus un e-pastu nosūtīšanas platformas.
   3. Lietotāja personas dati Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4.4. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Lietotājs atsauc savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu.
   4. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu tiklīdz tiek apstrādāts Lietotāja pieprasījums. Lietotāja pieprasījuma apstrādes ilgums ir trīs līdz piecas darba dienas.
 5. Preces
  1. Sabiedrība ražo bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus un citus mikrobioloģiskos preparātus dārzkopības un lauksaimniecības vajadzībām, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienestā.
  2. Sabiedrība attiecībā pret patērētāju ievēro labu ražošanas praksi un Interneta vietnē sniegtā informācija par Preci ir patiesa un pārbaudīta, veicot Preču testēšanas pārskatus zinātniskās institūcijās, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija. Līdz ar to ir pārbaudīts uz Preces iepakojuma norādītais attiecīgo mikroorganismu daudzums konkrētajā Precē.
  3. Sabiedrības ražoto Preču iepakojums ir izstrādāts atbilstoši LR normatīvo tiesību aktu prasībām, tajā skaitā, bet ne tikai 2015. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” prasībām.
  4. Sabiedrības Preces atbilst Preču un pakalpojumu drošuma likuma noteikumiem, un ir drošas cilvēka dzīvībai, veselībai un videi nekaitīgas.
  5. Lai iepazītos ar Preču sortimentu, aprakstu, cenām un speciālajiem piedāvājumiem un to termiņiem izvēlaties sadaļu Produkti.
 6. Preces cenas veidošanas politika
  1. Interneta vietnes Lietotājam ir tiesības iegādāties Preces par cenu, kas ir norādīta eiro, iekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli. Interneta vietnē norādīto Preču cenas var tikt mainītas.
  2. Atkarībā no Preču piegādes veida izvēles un norādītās adreses, Lietotāja pasūtījumam var tikt piemērotas piegādes izmaksas, kas tiek norādītas pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā. Skatīt arī Noteikumu 11.6. punktu.
  3. Preces kopējā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, un piegādes izdevumus, tiek norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas. Skatīt arī Noteikumu 11.5. punktu.
 7. Neatbilstošas kvalitātes Preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi
  1. Pārdoto Preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas Preces tiek apmainītas, atdotas saskaņā ar Noteikumos minēto kārtību un LR normatīvo aktu prasībām.
  2. Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvu Preci un tās neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas bija jau pirkšanas brīdī, vai arī kā neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atdot Preces atpakaļ un pēc savas izvēles var prasīt, lai Sabiedrība veic vienu no šādām darbībām:
   1. lai Sabiedrība saprātīgā termiņā novērš Preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst, nodrošinot Preces atbilstību līguma noteikumiem;
   2. apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
   3. lai tiktu attiecīgi samazināta pirkuma cena;
   4. lai Prece tiek aizstāta ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ;
   5. lai atmaksā naudu un atceļ pirkuma līgumu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.
  3. Pircēja tiesību izmantošana:
   1. Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Sabiedrība bez atlīdzības apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
   2. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Sabiedrība attiecīgi samazina Preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par Preci samaksāto naudas summu, ja Sabiedrība saprātīgā termiņā nav apmainījusi Preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības Pircējam. Samazinot cenu, vai atceļot līgumu, un atmaksājot patērētājam par Preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā Preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko puses ir vienojušās.
   3. Ja Preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas Preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Sabiedrība atceļ līgumu un atmaksā par Preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā (piemēram, bojāts Preces iepakojums, bet polietilēna vai plastmasas iepakojums, kurā atrodas Prece palicis neskarts vai bojāts Preces lietošanas apraksts, ko var aizstāt ar jaunu vai izmantot informāciju no Preces apraksta Interneta vietnē).
  4. Ja Pircējs vēlas Preces atdot atpakaļ, viņam ir pienākums:
   1. paziņot par to Sabiedrībai, iesniedzot sūdzību kādā no Noteikumu      15.4. punktā norādītajiem saziņas veidiem;
   2. Sūdzībā norādīt:
    1. informāciju un apstākļus, kas attiecas uz sūdzības priekšmetu, piemēram, Preces sērijas numuru, iegādes datumu, piegādes veidu, defekta veidu un datumu;
    2. Pircēja prasījumu atbilstoši vienam no Noteikumu 7.2. punkta apakšpunktiem;
    3. sūdzības iesniedzēja kontaktinformāciju.
  5. Tiesības atdot atpakaļ neatbilstošas kvalitātes Preces Pircējs var izmantot divu gadu laikā no Preču iegādes brīža, bet neatbilstība jāatklāj sešu mēnešu laikā kopš Preču iegādes brīža.
  6. Pircējam ir jāsamaksā Preces piegādes izdevumi un Preces atpakaļ sūtīšanas izdevumi, bet Sabiedrībai, kad tā ir pārliecinājusies par Preces kvalitātes trūkumu, jāatmaksā Pircējam radušies izdevumi par piegādi un atpakaļ sūtīšanu, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Preču atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 9.3. punktā.
  7. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Sabiedrība ir atcēlusi pirkuma līgumu, pamatojoties uz Pircēja ziņojumu par neatbilstošas kvalitātes Preci. Ja Pircējs Preci nav atdevis atpakaļ Sabiedrībai, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Sabiedrībai datuma. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Sabiedrība ir vienojušies citādāk.
  8. Pirkuma līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par Precēm, kas ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti Preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai Preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam. Pierādīšanas pienākums par Preces pareizu glabāšanu un lietošanu gulstas uz Pircēju.
 8. Preču apmaiņa un atgriešana, ja piegādātas nepareizās Preces vai tās bojātas
  1. Ja Pircējam piegādātas nepareizās vai bojātas Preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, jāinformē par to Sabiedrība, izmantojot kādu no Noteikumu 15.4. punktā norādītajiem saziņas veidiem vai aizpildot tiešsaistes formu Interneta vietnē.
  2. Saņemot informāciju par nepareizi piegādātām Precēm, Sabiedrība apņemas uz sava rēķina Preces saņemt atpakaļ un aizstāt tās ar pareizajām Precēm.
  3. Ja Sabiedrībai nav pasūtīto Preču, tā atmaksā Pircējam par Precēm saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Sabiedrība ir saņēmusi Pircēja ziņojumu par atteikšanos no līguma, bet, ja Pircējs Preci nav nosūtījis atpakaļ Sabiedrībai, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Sabiedrībai datuma. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Sabiedrība ir vienojušies citādāk.
  4. Saņemot informāciju par bojātām Precēm, Sabiedrība apņemas uz sava rēķina Preci apmainīt. Par bojātu Preci nav uzskatāma Prece, kas tikai vizuāli ir bojāta un nav traucēta Preces lietošanas kārtība (piemēram, bojāts Preces iepakojums, bet polietilēna vai plastmasas iepakojums, kurā atrodas Prece palicis neskarts).
  5. Preču atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 9.3. punktā.
 9. Preču piegādes un atpakaļatdošanas kārtība
  1. Ar informāciju par Preču piegādes kārtību var iepazīties šeit.
  2. Preču piegādes izmaksas pieejamas šeit.
  3. Ar informāciju par Preču atgriešanas kārtību var iepazīties šeit.
  4. Lietotāja iesniegto veidlapu par Preču atgriešanu, Sabiedrība izskata pēc iespējas ātrākā laikā, bet ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.
 10. Interneta vietnē iegādāto Preču apliecinoši dokumenti
  1. Distances pirkuma līguma noslēgšanas apliecinošs dokuments ir pasūtījuma apstiprinājums, kas tiek nosūtīts uz attiecīgās Preces pasūtījumā norādīto e-pastu.
  2. Faktu, ka pircējs ir saņēmis Preci, apliecina:
   1. Saņemot pasūtīto Preci Sabiedrības veikalā – pircēja vai saņēmēja paraksts uz pasūtījuma apstiprinājuma;
   2. Saņemot pasūtīto Preci ar standarta piegādi – pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināla vai pasūtījuma apstiprinājuma;
  3. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no Noteikumu 10.2. apakšpunktos aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.
 11. Interneta vietnes izmantošanas kārtība
  1. Iepazīstaties ar Sabiedrības piedāvāto Preču klāstu un to detalizēto aprakstu un cenu. Interesējošas Preces pievienojiet “Grozam”, izvēloties iespēju “pievienot grozam”.
  2. Kad visas interesējošās Preces ir pievienotas “Grozam”, spiediet pogu „Grozs” labējā augšējā stūrī vai “Apskatīt grozu”.
  3. “Grozā” var redzēt visas Preces, kas ir pievienotas pasūtījumam, koriģēt Preču daudzumu, kā arī dzēst Preci, kas nav nepieciešama. Kad esat pārliecināts par pasūtījuma apmēru, spiežat pogu „Turpināt noformēt pirkumu”.
  4. Lai noformētu pirkumu, nav nepieciešams būt Sabiedrības patstāvīgam klientam vai reģistrētam Interneta vietnes lietotājam, bet ir nepieciešams iepazīties ar Noteikumiem un sadaļā “Veikt pasūtījumu” ievadīt savu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī apstiprināt to, ka ir zināmi un saprotami Noteikumi, tajā skaitā, bet ne tikai, Interneta vietnes vispārīgie lietošanas noteikumi, Preču piegādes un atgriešanas noteikumi un pieņemami Sabiedrības Sīkdatņu politikas noteikumi.
  5. Izvēlē “Jūsu pasūtījums” varat redzēt visa veiktā pasūtījuma kopsavilkumu.
  6. Izvēlē “Piegāde” jāizvēlas vēlamais piegādes veids. Preci ir iespējams saņemt Sabiedrības veikalā Salaspilī, Līvzemes ielā 30, Omniva pakomātā vai arī izvēlēties piegādi ar kurjeru. Piegādes pakalpojuma veids un cena ir atkarīga no izvēlētās piegādes veida, Preces apjoma un piegādes vietas. Piegādes izmaksas būs iekļautas kopējā pasūtījuma summā sadaļā “Jūsu pasūtījums” tiklīdz izvēlēsieties piegādes veidu. Ar detalizētu informāciju par piegādi iespējams iepazīties sadaļā preču piegāde.
  7. Izvēlē “Apmaksā savā internetbankā” varat izvēlēties vēlamo banku, ar kuras internetbankas starpniecību tiks veikta apmaksa. Pakalpojums ir pieejams AS “Swedbank”, Luminor Bank AS Latvijas filiāles, AS “Citadele banka” un AS “SEB banka” klientiem.
  8. Pēc soļa „Veikt pasūtījumu” Lietotājs tiks savienots ar savu izvēlēto internetbanku un pēc samaksas veikšanas uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums.
  9. Vienmēr rīkojieties saskaņā ar Interneta vietnē norādīto kārtību un neizmantojiet Interneta vietnē ievietoto informāciju ļaunprātīgi.
  10. Interneta vietni drīkst izmantot tikai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Sabiedrībai ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma izpildes laikā netiek nodrošināta atbilstība Noteikumiem.
  11. Distances līgums uzskatāms par noslēgtu līdz ar Noteikumu 11.7. punkta izpildi.
  12. Izņēmuma veidā Sabiedrība Distances līgumu var atcelt:
   1. gadījumos, kad Distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem;
   2. pasūtītās Preces trūkumu dēļ;
   3. pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse;
   4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
  13. Interneta vietnes lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot Interneta vietnē ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem. Noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu Interneta vietnē norādīto fotogrāfiju vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami Interneta vietnē vai tiek sniegti ar Interneta vietnes starpniecību.
  14. Interneta vietnē tiek attēlots Preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir Sabiedrības īpašums.
 12. Interneta vietnē norādītā informācija
  1. Interneta vietnē pieejamo Preču aprakstu Sabiedrība cenšas norādīt pēc iespējas precīzāku. Ja informācijā, kas saistīta ar Preci (apraksts, krāsas) ir notikušas izmaiņas, Sabiedrība nevar garantēt, ka katru brīdi Interneta vietne ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.
  2. Interneta vietnē ievadītie personas dati tiek apstrādāti un glabāti atbilstoši Interneta vietnes vispārīgo lietošanas noteikumu 4. nodaļas noteikumiem.
  3. Attiecībā uz saziņu ar Lietotāju, Sabiedrība ievēro konfidencialitāti.
  4. Sabiedrība nav atbildīga par Interneta vietnē ievietoto trešo personu saitēs atrodamās informācijas saturu un publikāciju saturu, kam norādīts konkrēts autors un publikācijas vieta. Interneta vietnē ievietotās trešo personu saites vai norādes uz publikācijām ievietotas ar mērķi sniegt papildu informāciju Lietotājiem par Sabiedrības Preču lietošanu, efektivitāti un pieredzi.
 13. Interneta vietnes privātuma un autortiesību aizsardzība
  1. Uzsākot Preces pasūtīšanu, piekrītat, ka Interneta vietnē ievadītos datus, Sabiedrība var izmantot saskaņā ar Noteikumiem.
  2. Uzsākot Preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Preču piegādes nosacījumiem.
  3. Uzsākot Preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.
  4. Uzsākot Preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un ir pieņemama Sabiedrības Sīkdatņu politika.
  5. Uzsākot Preces pasūtīšanu, sazinoties ar Sabiedrību vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar Noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.
  6. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Interneta vietni pieder Sabiedrībai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Sabiedrībai vai trešajām personām.
 14. Atbildība
  1. Lietotājs un Sabiedrība nav atbildīgi par jebkādiem netiešiem un nejaušiem zaudējumiem, kas saistīti ar Interneta vietni vai tās lietošanu (vai nespēju izmantot Interneta vietni). Gadījumos, kad apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas Noteikumos paredzētās saistības, Interneta vietnes lietotājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Sabiedrībai vai tās mātes sabiedrībai, partneriem u.tml.
  2. Sabiedrība nav atbildīga par tehniskajām kļūdām, kas radušās Lietotājam, izmantojot Interneta vietni.
  3. Sabiedrība nav atbildīga par Interneta vietnes lietošanas problēmām, Preču pirkuma noformēšanu vai piegādi force majeure situācijās, tajā skaitā, bet ne tikai, kara stāvokļa situācija, nemieri, iebraukšanas vai izbraukšanas aizliegums, pandēmija, epidēmija, vides vai klimata anomālijas. Nepārvaramās varas apstākļos Sabiedrība centīsies novērst pakalpojumu sniegšanas kavējumu iespējami īsākā laika posmā.
 15. Interneta vietnes lietošanas noteikumu spēkā esamība un strīdu izšķiršanas kārtība
  1. Gadījumā, ja kāds no Noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējo Noteikumu punktu spēkā esamību.
  2. Sabiedrība aicina Lietotāju iespējamās domstarpības vai pretenzijas risināt veicot savstarpējas pārrunas, izmantojot kādu no iespējamie saziņas veidiem. Skatīt 15.4. punktu. Sabiedrība sagatavo atbildi Lietotājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Lietotāja pretenzijas saņemšanas dienas.
  3. Jebkuri strīdi, kas izriet no Noteikumiem, Distances līguma izpildi, Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām.
   1. Ja Lietotājs, kurš iegādājies Preces no Sabiedrības, izmantojot Interneta vietni, nepiekrīt Sabiedrības sagatavotajai atbildei uz rakstiski iesniegto pretenziju (15.2. punkts), tad Lietotājs (fiziska persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par Interneta vietnē iegādāto Sabiedrības Preci var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv , tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634, vietnē www.ptac.gov.lv.
  4. Informāciju par to, kā sazināties ar Sabiedrību var atrast Interneta vietnes kājenē sadaļā „Kontakti”.

Sagatavoti un apstiprināti Salaspilī 2021. gada 26. janvārī.